Услуги

  • изготвяне, съставяне и подписване на годишни финансови отчети по национални и международни счетоводни стандарти
  • вътрешен одит и независим одит
  • специализирани счетоводни услуги и консултации
  • търговско представителство и посредничество
  • преводаческа дейност  - преводи от български на чужди езици и от чужди езици на български език
  • финансови консултации
  • представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица