About

"АКАУНТ КОНСУЛТ КЪМПАНИ" ЕООД и "АНИС КОНСУЛТ" ЕООД са търговски дружества с предмет на дейност изготвяне, съставяне и подписване на Годишни финансови отчети по национални и международни стандарти, вътрешен одит и независим одит, преводи, търговско представителство и посредничество, консултации и много други.

Learn more >